czysta energia najwyższej jakości


NA TEMAT ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ NA TERENIE ZAKLADU EUROGAZ JACEK PAKULSKI

I. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz kierującego zakładem, ich adresy zamieszkania lub siedziby.

Dane firmy:

Eurogaz Jacek Pakulski
Białkowo 30d
87-400 Golub-Dobrzyń
REGON: 870213222
NIP8781025541
tel:566832428; fax.:566835234
e-mail: biuro@eurogaz.com.pl
www.eurogaz.com.pl

Adres zakładu:

Eurogaz Jacek Pakulski
Białkowo 30d
87-400 Golub-Dobrzyń

Kierujący zakładem:

Jacek Pakulski
Białkowo 30D
87-400 Golub-Dobrzyń
tel kom. 601932741
e-mail: j.pakulski@eurogaz.com.pl

II. Kategoria zakładu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładow o zwiekszonym lub dużym ryzyku wystapieia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138), Firma Eurogaz Jacek Pakulski usytuowany w Białkowo 30D, 87-400 Golub-Dobrzyń zalicza się do kategorii zakladow o Zwiększonym Ryzyku Wystapienia Poważnej Awarii Przemysłowej (ZZR).

Zakład dokonał zgloszenia oraz przekazał Program Zapobiegania Awariom właściwym organom zgodnie z art. 250 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2016 r. Poz. 672 z póź. zm.).

III. Charakter prowadzonej działalności.

Zakres działalności firmy Eurogaz Jacek Pakulski obejmuje :

a) magazynowanie gazu propan – butan w zbiornikach,
b) magazynowanie gazu propan – butan w butlach 11kg,30kg,33 kg.

IV. Rodzaje substancji niebezpiecznych występujących na terenie firmy decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.


Gazy propan i propan – butan są to substancje łatwo palne, które w połączeniu z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe, lub palne. Są cięższe od powietrza, a więc mogą zalegać w zagłębieniach terenu.

V. System zabezpieczeń.

 • Wodna ochrona przeciwpożarowa, która obejmuje stanowisko napełnienia butli. Zadaniem instalacji zraszaczowej jest gaszenie powstałego pożaru oraz rozpraszania chmury gazowej wewnątrz pomieszczenia rozlewni gazu.
 • System detekcji gazu obejmujący stanowisko napełniania butli oraz park zbiornikowy z centralką wewnątrz hali produkcyjnej. System kontroluje poziom stężeń gazu w atmosferze i alarmuje optycznie i akustycznie po przekroczeniu I progu tj. 15% DGW. Przy przekroczeniu II progu tj. 25% DGW automatycznie zostaje wyłączone zasilanie rozlewni w energię elektryczną z jednoczesnym zamknięciem wszystkich zaworów operacyjnych.
 • Wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna czynna w czasie pracy urządzeń napełniających o wydajności 4 - krotnej wymiany/godzinę. Wentylacja mechaniczna awaryjna o wydajności, co najmniej 10 - krotnej wymiany/godzinę.
 • Sprzęt przeciwpożarowy podręczny podstawowy, w który wyposażone są wszystkie obiekty i instalacje technologiczne.
 • Samoczynne urządzenie gaśnicze typu SUG-4x zamontowane w rozlewni gazu płynnego.
 • Hydranty zewnętrzne.
 • Instalacja odgromowa obostrzona budynków.
 • Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
 • Pomiar poziomu substancji niebezpiecznej w zbiornikach – system INERIS 06ATEX0051
 • Pomiar ciśnienia substancji niebezpiecznej w zbiornikach – manometry,
 • Zawory bezpieczeństwa zabezpieczające zbiorniki przed wzrostem ciśnienia nadmiernego.
 • Cały teren zakładu jest ogrodzony i strzeżony przy użyciu systemu dozorowego alarmowego zamiennie z dozorem pełnionym przez pracownika firmy zewnętrznej. System ten uniemożliwia wejście na teren zakładu osobom nieuprawnionym.
 • Monitoring.

W przypadku wystąpienia awarii podjęte zostaną działania ratownicze polegające na uruchomieniu instalacji zraszaczowej na zagrożonych obiektach, zamknięte zostaną zawory na zbiornikach gazu, na terenie zakładu odcięta zostanie energia elektryczna, powiadomiona zostanie PSP w Golubiu – Dobrzyniu.

VI. Informacje dotyczące sposobu ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej.

W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przewiduje się wykorzystanie specjalistycznych sil i środków Państwowej Straży Pożarnej.
Zgodnie z zapisami Programu Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej obowiązuje następująca procedura postępowania:
 • identyfikacja zagrożenia,
 • powiadomienie zewnętrznych służb ratowniczych, w tym jednostki PSP,
 • wyłączenie zasilania oraz ogłoszenie alarmu i ewakuacja.
Dalsze postępowanie odbywa się zgodnie z wytycznymi dowódcy Akcji Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.

EUROGAZ © 2017