czysta energia najwyższej jakości


 • w mieszkaniach wewnątrz budynków wolno użytkować maksymalnie dwie butle o ładunku nie przekraczającym 11 kg każda,
 • w mieszkaniach nie wolno przechowywać butli zapasowych nie podłączonych do instalacji,
 • butli nie wolno składować w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu np. w piwnicach, ponieważ gaz propan-butan jest cięższy od powietrza i może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem),
 • nie wolno zatykać przewodów wentylacyjnych – w urządzeniach gazowych, w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, nastąpi niezupełne spalanie gazu, którego produktem może być trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO),
 • butle należy ustawiać w odległości co najmniej 1,5m od urządzeń promieniujących ciepło np. piece, grzejniki, z wyjątkiem zestawów kuchni gazowych, gdyż wzrost temperatury powoduje automatycznie wzrost ciśnienia wewnątrz butli, co może być konsekwencją jej rozerwania i wybuchu,
 • odległość butli od powierzchni promieniujących ciepło (grzejniki, piece itp.) powinna wynosić co najmniej 1,0m oraz wyłączników elektrycznych, liczników elektrycznych, gniazd wtykowych, dzwonków elektrycznych, telefonów i innych urządzeń powodujących iskrzenie,
 • butle należy instalować w pozycji pionowej, zabezpieczyć przed uderzeniem, przewróceniem, w odległości co najmniej 1m od urządzeń powodujących iskrzenie,
 • połączenie butli z kuchenką powinien stanowić wąż elastyczny o długości nie większej niż 3m, wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na działanie składników gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 600C,
 • należy używać kuchni gazowej z wyłącznikiem przeciwwypływowym oraz kuchni, które posiadają krajowe atesty i dopuszczenia,
 • samodzielnie nie wolno dokonywać napraw butli oraz urządzeń gazowych,
 • pomieszczenia w których funkcjonują urządzenia gazowe muszą posiadać sprawną i skuteczną wentylację,
 • opuszczając mieszkanie na dłuższy czas najlepiej jest zakręcić butlę,
 • przynajmniej raz w roku powinno się przeprowadzić przegląd połączeń elastycznych butli z kuchenką,
 • niezależnie od wyglądu zewnętrznego raz na trzy lata powinno się zmienić na nowy przewód elastyczny,
 • wymianę butli powinno zlecać się fachowcom,
 • nie powinno pozostawiać włączonej kuchenki bez nadzoru (wykipienie może spowodować zgaśnięcie płomienia),
 • systematycznie należy sprawdzać skuteczność działania wentylacji,
 • systematycznie należy dokonywać przeglądu całej kuchenki gazowej oraz dysz palników,
 • jeżeli dojdzie do wycieku – pamiętaj, że każda iskra (nawet wewnątrz kontaktu) powoduje wybuch,
 • nie wolno używać ognia, gdy w pomieszczeniu czuć zapach gazu,
 • nie wolno zastawiać dostępu do butli oraz odbiorników gazu,
 • po zakończeniu użytkowania odbiorników gazu, należy zamknąć wszystkie kurki gazowe,
 • należy systematycznie wietrzyć pomieszczenia, w których zainstalowano przewody i urządzenia gazowe.